Lees nu alvast de algemene voorwaarden, scheelt straks weer :-)!

Lianne Prins Ellen Pas Retro scooter verhuur Veluwe Eethuis Eekterzicht Vaassen blauw6

Artikel 1: Huurperiode / huurtarief

1. Huurperiode van …………………….(datum) ……….uur tot …………………….(datum)………….uur

2. Huurtarief (totaalbedrag)..€……………………… waarvan borg ..€………………………

3. Indien een scooter na de tijdslimiet wordt geretourneerd, volgt een naheffing van € 15,- per half uur overschrijding. Dit bedrag wordt per scooter in rekening gebracht. Indien dit gebeurt door overmacht, zoals een defect of ongeluk, volgt geen naheffing. Verdwalen is geen overmacht. In geval van een overschrijding van 24 uur, zonder dat dit aan de verhuurder is gemeld en door de verhuurder is geaccepteerd, zal door de verhuurder aangifte worden gedaan bij de politie.

Artikel 2: Betaling en borg
Betaling van het huurtarief vindt plaats voor ingebruikname van de scooter(s). Middels ondertekening van dit formulier wordt Retro scooter verhuur Veluwe geautoriseerd om de borg (€ 100,- per scooter, max. € 300,-) te incasseren. Indien de scooter in dezelfde staat wordt terugbezorgd als waarin de scooter is geleverd krijgt de huurder de gestorte borgsom terug (na afloop van de huurperiode). De som van alle betaalde borg (in geval van huur van meer dan één scooter) kan, indien nodig, worden aangewend voor de schade aan één scooter.
Betaling van het huurtarief en de borg kan uitsluitend per contante betaling, tenzij er een factuur is voldaan.

Artikel 3: Brandstof
De scooter wordt door verhuurder afgeleverd met een volle benzinetank. Een volle tank is goed voor +/- 100 kilometer. Gedurende het gebruik is de (extra) brandstof voor rekening van de huurder. De scooter dient met een volle tank worden terugbezorgd. Indien de scooter bij terugkomst niet geheel is afgetankt wordt € 10,- extra in rekening gebracht. Indien de scooter wel is afgetankt, maar niet voldoende dan berekenen wij € 5,- extra.

Artikel 4: Terugbezorging
De scooter(s), sleutel(s), het slot, het kentekenbewijs en de verzekeringspapieren dienen te worden teruggebracht naar de locatie van waar de scooter is gehuurd. Bij het eerder terugbezorgen van de scooters heeft de huurder geen recht op teruggave van (een gedeelte van) de huursom.
Indien gedurende het gebruik schade is ontstaan aan de scooter, aan derden, of aan objecten, dan dient dit zo spoedig mogelijk te worden gemeld aan de verhuurder. Indien een verkeersovertreding is begaan, of een sanctie is opgelegd gedurende de periode dat de

scooter in gebruik is geweest, dient dit tevens gemeld te worden aan verhuurder. Tevens dient er (indien mogelijk) ter plekke een schadeformulier te worden ingevuld en ondertekend.

Artikel 5: Verlies
De huurder is zelf aansprakelijk voor het verlies van documenten, zoals maar niet uitsluitend kentekenbewijs, verzekeringsbewijs en persoonlijke spullen.

Artikel 6: Verzekering
Retro scooter verhuur Veluwe heeft voor de scooters(s) een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) en een ongevallenverzekering afgesloten. Voor zover sprake is van eigen risico, komt deze volledig ten laste van de huurder. De huurder verklaart bekend te zijn met het feit, dat er voor de scooter geen andere verzekeringen zijn afgesloten, zoals voor schade aan , of diefstal van de scooter en/of toebehoren. Bij een ongeval dient de verhuurder zo snel mogelijk te worden geïnformeerd.

Artikel 7: Schade / boetes
1. de verhuurder heeft het recht de scooter bij teruggave te inspecteren op nieuwe schade. De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurperiode aan de scooter of toebehoren mocht zijn toegebracht en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks in of buiten overmacht is geschiedt. De schade zal met de borg worden verrekend en mocht deze niet toereikend zijn volledig op huurder verhaald. Dit laat onverlet dat de huurder alle zorgvuldigheid in acht zal nemen om de schade tot een minimum te beperken. Verhuurder heeft het recht de hoogte van de ontstane schade zelf vast te stellen.

2. de huurder vrijwaart de verhuurder van alle schade aan rijder(s) of derden, waarvoor de verhuurder aansprakelijk kan worden gesteld en waarvoor door de WA-verzekering van de verhuurder geen dekking wordt gegeven.

3. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties, administratieve sancties e.d., die aan de verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van, gedurende de huurperiode door de huurder en/of bestuurder en/of bijrijder(s), gepleegde misdrijven en overtredingen al dan niet door ondeskundig gebruik. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt de huurder in de verhouding tot de verhuurder, en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Artikel 8: Kennisgeving
In geval van overtredingen, boetes of schade en diefstal of vermissing al dan niet ontstaan door toedoen van de huurder, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan op de hoogte te stellen en op verzoek schriftelijk te bevestigen. De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructie op te volgen en zo mogelijk (binnen 24 uur) door de politie proces te laten opmaken en een kopie hiervan te overhandigen aan de verhuurder. Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving, en bij niet opvolgen van de instructies, zal de huurder voor de, door dit verzuim eventueel door de verhuurder, te lijden schade aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 9: Gebruik
1. Het is niet toegestaan de scooter te besturen met drugs, alcohol of medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
2. Het is niet toegestaan om met meer dan twee personen op de scooter plaats te nemen.
3. Het is niet toegestaan om zonder geldig rijbewijs de scooter te besturen.
4. Het is niet toegestaan met de scooters te racen of (onderling) een wedstrijd te houden.
5. Huurder wordt geacht op een nette, normale wijze gebruik te maken van de scooter.
6. Gebruiker dient zich te houden aan de geldende verkeersregels.
7. Het is niet toegestaan om een kind op de plek van de bestuurder plaats te laten nemen, het kind te laten sturen en/of remmen, alsmede de scooter te bedienen.
8. Men dient gebruik te maken van het fietspad, tenzij anders aangegeven.
9. Houdt rekening met de maximale wettelijk toegestane snelheid van 25 km/uur.
10. Het is uitdrukkelijk verboden om zich met de scooter op onverharde wegen te begeven. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan bospaden en strand.
11. Bij parkeren tijdens de huurperiode dient de scooter ten allen tijde te worden gezekerd met het bijgeleverde slot. Huurder is verantwoordelijk voor de juiste bevestiging hiervan.
12. Het is de huurder niet toegestaan de scooter aan derden in gebruik of onderverhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
Artikel 10: Aansprakelijkheid
Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor de huurder of de bestuurder van de scooter of bijrijder daarvan mocht(en) ontstaan, ten gevolge van enige schade en/of defect en/of verlies aan c.q. van de scooter met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid. Het huren van de scooter gebeurt dus voor risico van de huurder.

Artikel 11: Diefstal of vermissing
Bij het niet terugbezorgen van de scooter, wordt aangifte gedaan van diefstal bij de politie. Tevens wordt aan de huurder de nieuwwaarde van de scooter in rekening gebracht.

Artikel 12: Defect
Bij een defect aan de scooter, dient de verhuurder direct telefonisch te worden ingelicht over welk defect het betreft en de locatie waar men zich bevindt. Mocht verder rijden onmogelijk zijn, dan zal verhuurder trachten om een vervangende scooter te regelen, mits er een vervangende scooter beschikbaar is. De scooter dient nooit onbeheerd achter te blijven, tenzij de exacte locatie bekend is bij verhuurder en de scooter met een slot bevestigd is aan een vast voorwerp. Indien het defect is ontstaan buiten toedoen van de huurder en er geen vervangende scooter beschikbaar is, dan heeft men recht op teruggave van dat deel van de huur, dat men geen gebruik heeft kunnen maken van de scooter.
Indien een defect gemeld wordt en ter plaatse niet wordt geconstateerd zullen de gemaakte kosten worden verhaald op de huurder.

Artikel 13: Bevoegdheid
Huurder verklaart bij ondertekening van dit document dat hij/zij tenminste 16 jaar oud is en in het bezit is van een geldig rijbewijs of scooter certificaat. Dit zal op verzoek aan verhuurder worden getoond en deze wordt in de gelegenheid gesteld om hiervan en/of van een identiteitsbewijs een kopie te maken. Huurder verklaart bij ondertekening van deze overeenkomst dat hij/zij op de hoogte is van de geldende verkeersregels en zich daaraan zal conformeren.

Artikel 14: Ontbinding overeenkomst
1. De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst en zonder kosten te ontbinden, indien naar zijn/haar oordeel het vermoeden bestaat dat de scooter onzorgvuldig gebruikt gaat worden.

2. De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien naar zijn/haar oordeel de scooter door de huurder op onzorgvuldige wijze wordt gebruikt tijdens de huurperiode, in dit geval heeft met geen recht op teruggave van (een) de (gedeelte van de) huursom.

3. De verhuurder heeft het recht om bij bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, de huurovereenkomst te ontbinden als dit de veiligheid van de huurder in gevaar brengt. De beoordeling hiervan is aan verhuurder.

4. Annulering / ontbinding van de overeenkomst door huurder dient minimaal 24 uur van te voren worden gemeld aan verhuurder. Indien minder dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd wordt 50% van de huursom in rekening gebracht. Bij annulering van één of meerdere scooters op locatie/bij aanvang van de verhuur wordt de volledige huursom in rekening gebracht.

Artikel 15: Geschillen
1. Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

2. Bij geschillen is de rechtbank Zutphen, sector kanton, locatie Apeldoorn bij uitsluiting bevoegd daarvan kennis te nemen.

Artikel 16: Overig
1. Er mag in geen geval door huurder worden gesleuteld of wijzigingen worden aangebracht aan de scooter.

2. In geval van wanbetaling worden de kosten voor het verhalen hiervan doorgerekend aan de huurder.

3.De scooter kan alleen op afspraak worden gehaald en gebracht. Indien de scooter eerder wordt teruggebracht dan het overeengekomen tijdstip vindt er geen teruggave van of een gedeelte van de huursom plaats.

4. De inhoud van de buddy of picknickmand blijven eigendom van Retro scooter verhuur Veluwe en zijn alleen voor gebruik tijdens de huurperiode. Bij vermissing of beschadiging tijdens teruggave zal per vermissing of beschadiging een bedrag van minimaal € 5, – in rekening worden gebracht.

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien